POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklepu Internetowego suchaszama.pl – Sklep z żywnością liofilizowaną obowiązująca od 01.01.2024

Wstęp

 1. Realizując postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO Damian Kasyan prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian Kasyan – Prime Intelligence, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, NIP: 6793235651 i numerem REGON: 521573497 zwany w dalszej części Polityki Prywatności „Administratorem”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności określającą zakres danych osobowych i zasady ich przetwarzania w związku z korzystaniem ze świadczonych przez Administratora usług drogą elektroniczną.
 2. Polityka skierowana jest do Klientów Sklepu Internetowy suchaszama.pl – Sklep z żywnością liofilizowaną dostępnego pod adresem internetowym https://suchaszama.pl/. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz przechowywania danych Klientów, które są gromadzone bezpośrednio od tych osób lub za pomocą plików cookies.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Damian Kasyan prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian Kasyan – Prime Intelligence, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, NIP: 6793235651 i numerem REGON: 521573497. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora można kontaktować się poprzez:
  1. kontakt listowny, pod następującym adresem pocztowym: Ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków;
  2. kontakt mailowy, pod następującym adresem e-mail: office@primei.it;
  3. kontakt telefoniczny, pod następującym numerem telefonu: 732 564 231.

§1 Definicje

 1. Administrator – Damian Kasyan prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian Kasyan – Prime Intelligence, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, NIP: 6793235651 i numerem REGON: 521573497.
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Strona – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator świadczy usługi, tj. Sklep Internetowy suchaszama.pl – Sklep z żywnością liofilizowaną dostępny pod adresem internetowym https://suchaszama.pl/.
 6. Produkt – należy przez to rozumieć dostępną w Sklepie rzecz ruchomą będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego, świadczone są usługi przez Administratora.
 8. Pliki cookies – dane informatyczne, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony.

§2 Zakres zbieranych danych

 1. Strona umożliwia Panu/Pani kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie danych indentyfikacyjnych oraz kontaktowych.
 2. Administrator gromadzi dane związane z Pana/Pani aktywnością, jak na przykład: czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy
 3. Dane, które są zbierane zawierają:
  1. dane niezbędne do rejestracji w Sklepie, takie jak: adres e-mail, hasło,
  2. dane niezbędne do złożenia zamówienia takie jak: imię i nazwisko (wymagane), adres e-mail (wymagane), numer telefonu (opcjonalne), firma (opcjonalne), adres, tj. ulica, numer budynku/mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość (wymagane), kraj (wymagane), wybrana metoda płatności, przedmiot zamówienia, oraz NIP i REGON, jeżeli zostaną podane,
  3. dane podane w „formularzu zwrotu towaru”.
 4. Administrator przechowuje korespondencję mailową i telefoniczną z Użytkownikami.
 5. Ponadto mogą być zbierane dodatkowe dane, takie jak informacje techniczne (adres IP komputera, informacje dotyczące danych do logowania, informacje o przeglądarce, dodatków w niej zainstalowanych) oraz informacje o sesji, w tym: adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie na Stronę, przeglądanych produktach, długości wizyt na Stronie i aktywności na niej.

§3 Źródło danych

 1. Dane identyfikacyjne gromadzone są w związku z korzystaniem przez Pana/Panią Strony m.in. przy zakładaniu konta, rejestracji, udostępnianiu danych przy składaniu zamówienia, uzupełnianiu formularza zwrotu.
 2. Inne dane mogą być również gromadzone za pomocą plików cookies.

§4 Cel, podstawa i termin przetwarzania danych osobowych

 1. Dane mogą być przetwarzane w celu:
  1. podjęcia działań niezbędnych do obsługi Użytkownika, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, jako konieczność do zawarcia i wykonania Umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. analizy ruchu Użytkownika na Stronie, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach działania Strony oraz dostosowania treści do potrzeb Użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówienia i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pana/Pani zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora (realizacja żądań Użytkowników) – art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO;
  4. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub ze świadczenia usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. prowadzenia marketingu bezpośredniego usług lub towarów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy. Natomiast mimo wycofania zgody lub załatwienia sprawy, dane mogą być przechowywane przez okres dopuszczony przepisami prawa, w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 3. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki Cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym, czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych.

§5 Obowiązek i dobrowolność podania danych

 1. Podanie danych przez Pana/Panią w celach związanych z usługą jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich brak może znacząco utrudnić realizację usługi, a nawet ją uniemożliwić.

§6 Zarządzanie danymi i bezpieczeństwo

 1. Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych w celach komercyjnych.
 2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto, dane mogą być udostępnione również pracownikom, członkom kadry kierowniczej, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów realizacji usługi oraz kurierom, agentom, księgowym, podmiotom prowadzącym serwer pocztowy. Do podmiotów mających dostęp do danych zalicza się w szczególności:
  1. Księgowość – InFakt https://www.infakt.pl
  2. Pracowników Firmy Prime Intelligence https://www.primei.it
  3. Dostawcę infrastruktury IT (hosting) https://cyberfolks.pl
  4. Dostawcę analityki i infrastruktury https://www.google.com
  5. Analityków Zewnętrznych firmy aicookie https://adcookie.pl/
  6. Analityków Zewnętrznych firmy ICEA https://www.grupa-icea.pl/
  7. Firmy kurierskie pośrednika Apaczka https://www.apaczka.pl
  8. Pośredników płatności https://autopay.pl/
  9. Pośredników płatności https://payeye.com
 3. Dane gromadzone przez Administratora są przechowywane w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo. Administrator podejmuje środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu, zmianie danych osobowych.

§7 Prawa Użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo do wycofania zgody – zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, poprzez kontakt z Administratorem;
  2. prawo dostępu do danych osobowych – uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania;
  3. prawo do uzyskania kopii, sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych osobowych;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub innych;
  5. prawo do bycia zapomnianym;
  6. prawo do informacji o naruszeniu danych osobowych;
  7. prawo wniesienia skargi – skarga jest wnoszona do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§8 Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 1. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 lit. f i art. 14 ust. 1 lit. f RODO, dane mogą być eksportowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Jeżeli nastąpi eksport danych w sposób opisany w ustępie powyżej to następuje on z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, m.in. poprzez stosowanie odpowiednich klauzul umownych, dotyczących przekazywania Danych Osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe, które mają siedzibę w krajach trzecich. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywania danych osobowych, Administrator zawiera umowy z odbiorcami tych danych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
 3. Artykuł 46 ust. 1 RODO, zawiera przesłanki upoważniające do przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, m.in. Administrator danych może przekazać dane osobowe do państwa trzeciego, gdy zapewni odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz gdy zapewni skuteczne środki ochrony prawnej.
 4. Administrator korzystać będzie z narzędzi do analizy ruchu sieciowego wymienionych w §6 ust. 2.

§9 Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

 1. Strona umożliwia gromadzenie informacji o Użytkowniku za pośrednictwem cookies (tzw. „ciasteczka”) oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu Użytkownika (komputer, telefon, itp.). Informacje, wykorzystywane są do zapamiętania wyborów Użytkownika podjętych na stronie, utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu, zapamiętaniu hasła, gromadzenia informacji o urządzeniu Użytkownika w celu analizy wizyt i dostosowywania treści.
 2. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na prawidłowość działania Strony.
 3. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies w celach:
  1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika,
  2. odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, stosownie do indywidualnych potrzeb Użytkownika,
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika,
  4. utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie będzie musiał logować się za każdym razem odwiedzania Strony,
  5. zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,
  6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości (bez osobistej identyfikacji Użytkownika).
 5. Stosowane są pliki „cookies – sesyjne” oraz „stałe”. Sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, do momentu wylogowania ze Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki „stałe” pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

§10 Zmiany polityki prywatności

 1. Przyszłe i ewentualne zmiany w Polityce Prywatności, będą przez Administratora ogłaszane na Stronie. Zmiany będą obowiązywały od chwili ich publikacji na Stronie. Korzystanie ze Strony po okresie wprowadzenia zmian, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmiany.